REGULAMIN PROMOCJI "WOSEBA - Zestawy"

 

1.

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki oraz zasady, na jakich odbywa się promocja “WOSEBA - Zestawy” (zwana dalej: "Promocją”) prowadzona przez P.P.U.H. WOSEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Odolanowie za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.woseba.pl (zwanej dalej: „Stroną Internetową”).

§ 1 Definicje

 

1.

Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

 

2.

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Promocji.

 

3.

Regulamin Sklepu Internetowego - oznacza regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie Sklepu Internetowego: https://sklep.woseba.pl/regulamin-sklepu.

 

4.

Sklep Internetowy - sklep internetowy działający w domenie: www.sklep.woseba.pl, którego właścicielem jest P.P.U.H. WOSEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Odolanowie.

 

5.

Sprzedawca (Organizator) - oznacza P.P.U.H. WOSEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Odolanowie (63-430), ul. Krotoszyńska 150, NIP: 6220006580, REGON: 003376160, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013901, o kapitale zakładowym w wysokości 150.480 złotych; e-mail: sklep@woseba.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

 

Numer BDO - 000063982.

 

6.

Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Organizator prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie: www.sklep.woseba.pl. W ramach Strony Internetowej Sklepu istnieje możliwość dokonania zakupu i zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, w tym także skorzystania z Promocji.

 

7.

Zestaw promocyjny "Zestaw" - oznacza zestaw kilku towarów, których łączna cena brutto w ramach przedstawionego przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu: sklep.woseba.pl/12-zestawy Zestawu jest niższa, aniżeli w przypadku zakupu poszczególnych towarów jednostkowych, wchodzących w skład Zestawu, nie objętych Promocją (tj. zakupu tych samych towarów, poza Zestawem). Lista Zestawów promocyjnych obowiązujących od 01.09.2020 r., do 28.02.2021 r. włącznie lub do wyczerpania zapasów, wraz z informacją, o ile cena brutto Zestawu jest obniżona w porównaniu do łącznej ceny brutto tych samych samych towarów, zakupionych oddzielnie (poza Zestawem) - tj. nie objętych Promocją, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

8.

Uczestnik Promocji - oznacza Klienta, który spełnił warunki z §3 ust. 1 Regulaminu.

 

9.

Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne

 

1.

Organizatorem Promocji jest P.P.U.H. WOSEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Odolanowie (63-430), ul. Krotoszyńska 150, NIP: 6220006580, REGON: 003376160, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013901, o kapitale zakładowym w wysokości 150.480 złotych; e-mail: sklep@woseba.pl, będąca jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

 

2.

Promocja trwa w dniach od 01.09.2020 r. do 28.02.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.

 

3.

Treść niniejszego Regulaminu Promocji dostępna jest na Stronie Internetowej Sklepu, pod adresem: https://sklep.woseba.pl/content/8-regulamin-promocji

§ 3 Warunki uczestnictwa w Promocji

 

1.

Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient Sklepu Internetowego, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych, który w okresie trwania Promocji spełni łącznie poniższe warunki: doda do “Koszyka” Zestaw promocyjny lub Zestawy promocyjne, znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego, oznaczone jako biorące udział w Promocji, zaakceptuje niniejszy Regulamin oraz Regulamin Sklepu Internetowego, poprzez oznaczenie odpowiednich pól w formularzu zamówienia oraz zawrze Umowę sprzedaży, której przedmiotem będzie Zestaw promocyjny/ Zestawy promocyjne.

 

Szczegółowe zasady zawierania Umów sprzedaży oraz dokonywania płatności, zawarte są w Regulaminie Sklepu Internetowego.

 

2.

Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, jednak łączy się z darmową wysyłką powyżej 100 zł brutto.

 

3.

W czasie trwania niniejszej Promocji, Klient może zostać jej Uczestnikiem wielokrotnie (dowolną ilość razy), po każdorazowym spełnieniu warunków uczestnictwa w Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie.

 

4.

Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

§ 4 Reklamacje

 

1.

Uczestnik może zgłosić Organizatorowi reklamację w związku z uczestnictwem w Promocji. Reklamacja może być złożona przykładowo w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Organizatora: sklep@woseba.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Uczestnik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Organizator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Uczestnika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

 

2.

Zasady korzystania przez Uczestnika z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru, zawarte są w § 7 Regulaminu Sklepu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają przysługujących Uczestnikowi uprawnień z tytułu rękojmi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

3.

Organizator nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 5 Odstąpienie od Umowy sprzedaży zawartej na odległość

 

1.

Zasady korzystania przez konsumenta z uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zawarte są w § 8 Regulaminu Sklepu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają przysługującego Uczestnikowi uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6 Ochrona danych osobowych

 

1.

Zasady ochrony danych osobowych wszystkich Klientów (w tym Uczestników Promocji), zamieszczone są w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie Sklepu Internetowego: https://sklep.woseba.pl/polityka-prywatnosci.

§ 7 Postanowienia końcowe

 

1.

Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

 

2.

W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 

3.

Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 

4.

Lista Zestawów promocyjnych obowiązujących od 01.09.2020 r. do 28.02.2021 r. włącznie lub do wyczerpania zapasów, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w tym przede wszystkim ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 287) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1145 ze zm.) oraz postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego, który Uczestnik akceptuje w trakcie składania zamówienia.

 

6.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r.

Załącznik nr 1 do regulaminu promocji